Connect with:
HomeΕιδήσειςLavipharm: Εγκρίθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Lavipharm: Εγκρίθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου μέχρι και 58 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022, στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου το 59,22% των μετόχων, του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, εκπροσωπούντες συνολικά 10.082.680 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.240 ίδιες μετοχές, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Με κεντρικό θέμα την προτεινόμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι της Lavipharm ενημερώθηκαν από τη διοίκηση για τη χρήση των κεφαλαίων και το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, όπως εκτενώς αναλύονται στις σχετικές εκθέσεις που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Καλωσορίζοντας τους μετόχους, ο Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Μηνάς Τάνες, ανέφερε σχετικά:

«Έπειτα από τόσα χρόνια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm, είμαι περήφανος για την πορεία την οποία η Εταιρεία έχει διαγράψει. Όλοι μαζί έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε πολλές και κρίσιμες προκλήσεις. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα μας επιτρέψει να οδηγήσουμε τη Lavipharm σε μία νέα εποχή ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού».

Λαμβάνοντας το λόγο, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., σημείωσε:

«Η σημερινή απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και άμεση υλοποίηση της πολύ προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής μας με στόχο την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου. Δημιουργεί νέες βάσεις και προοπτικές για τη Lavipharm, διασφαλίζοντας τη διαχρονική ανάπτυξη του Ομίλου και την περαιτέρω εδραίωση της θέσης που έχουμε κατακτήσει στον τομέα μας. Συνεχίζουμε δυναμικά τη θετική πορεία που καταγράφουμε, πάντα με σεβασμό στις αξίες μας και προσήλωση στη νέα στρατηγική που έχουμε χαράξει».

Η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δίνει τη δυνατότητα στη Lavipharm με τα αντληθησόμενα κεφάλαια να χρηματοδοτήσει το πλάνο επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Επιπλέον, οδηγεί στην άμεση ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει, κυρίως σε τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αυτή της διαδερμικής χορήγησης φαρμάκων. Παράλληλα, η ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων οδηγεί στην έξοδο της μετοχής της Εταιρείας από την Κατηγορία της Επιτήρησης, στη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, και τη μελλοντική διανομή μερίσματος.

Τέλος, ο κ. Βασίλης Μπαλούμης, CFO του Ομίλου, αναφέρθηκε στην αποτίμηση του διαδερμικού προϊόντος κλονιδίνης για την υπέρταση, η οποία βασίστηκε τόσο σε πωλήσεις που πραγματοποιούνται στην Ιταλία όσο και σε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Lavipharm. «Η απόκτηση του περιουσιακού αυτού στοιχείου αποτελεί βασικό πυλώνα του πενταετούς προγράμματος του Ομίλου 2022-2026, το οποίο σε συνδυασμό με τα νέα υπό ανάπτυξη προϊόντα και τη συνεργασία με τη Zentiva στην Ελλάδα, έχει ως στόχο το 2026, οι πωλήσεις προ clawback και rebate να ξεπεράσουν τα 94 εκατ. ευρώ και το EBITDA τα 18,5 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο κ. Μπαλούμης.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, «Το επενδυτικό πρόγραμμα, με βασικούς στόχους την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου και του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου, οδηγεί στην σταδιακή βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών, τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου».

Στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι της Lavipharm συζήτησαν και αποφάσισαν την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €58.000.000,00 με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, παρέχοντας δικαίωμα προεγγραφής σε όσους θα έχουν πλήρως ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης. Στο σημείο αυτό και σε σχετική ερώτηση ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας δήλωσε ότι εάν, μετά τις κατανομές νέων μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, ο ίδιος θα συμμετέχει τουλάχιστον με 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, αποφασίστηκαν η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, την εξειδίκευση των λοιπών όρων και της δομής της αύξησης, την υλοποίηση και ολοκλήρωση της, καθώς και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η διοίκηση της Εταιρείας θα κρατήσει ενήμερο το επενδυτικό κοινό για το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και σχετικές πληροφορίες.

Με πορεία 110 ετών, η Lavipharm είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Written by

Τα νέα της Υγείας