Connect with:
HomeΕιδήσειςΧάος και παρατυπίες στον ΟΚΥΠΥ στην Κύπρο

Χάος και παρατυπίες στον ΟΚΥΠΥ στην Κύπρο

Χωρίς έλεγχος από τον ΟΚΥπΥ οποιαδήποτε διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, για την ανάθεση της ετοιμασίας της μελέτης και επίβλεψης των εργασιών, καθώς και της κατασκευής της Νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, αναφέρεται σε Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Διαχειριστικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας».

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, δεν εξετάστηκαν από τον ΟΚΥπΥ πιθανές εναλλακτικές μέθοδοι για τον τρόπο υλοποίησης του έργου. Το θέμα διερευνάται από την Αστυνομία, ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Ο διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης της Υπηρεσίας καλύπτει την περίοδο από τις 19.12.2017 μέχρι τον Μάρτιο του 2022. Στα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου καταγράφεται επίσης, το μεγάλο έλλειμα στα ταμεία του ΟΚΥπΥ. Από τους Προϋπολογισμούς του Οργανισμού για τα έτη 2019-2021, φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές αρνητικές αποκλίσεις των πραγματικών εσόδων, σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλων ελλειμμάτων, τονίζει η Υπηρεσία.

Η υπηρεσία καταγράφει επίσης ότι οι οικονομικές καταστάσεις και Δημοσιονομικές Εκθέσεις για τα έτη 2018-2020 υποβλήθηκαν με καθυστέρηση, ενώ μέχρι σήμερα δεν υποβλήθηκε Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού για τα εν λόγω έτη, όπως ορίζει ο Νόμος.

Διαπιστώθηκαν επίσης τρωτά σημεία και αδυναμίες, αναφορικά με τον διορισμό του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, σύγκρουση συμφερόντων λόγω της σχέσης του με επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με συναφείς δραστηριότητες.

Επίσης, η υπηρεσία διαπίστωσε αδυναμίες στη διαδικασία πρόσληψης του πρώην Γενικού Διευθυντή, ο οποίος, σύμφωνα με την έκθεση του συμβουλευτικού οίκου που αξιολόγησε τους αιτητές για τη θέση του Γενικού Διευθυντή, δεν ικανοποιούσε το κριτήριο της δεκαπενταετούς πείρας στη διοίκηση μεγάλου οργανισμού.

Η Ε.Υ σύστησε όπως η επιλογή προσώπων, για πρόσληψη στον Οργανισμό, γίνεται στη βάση των διεθνών αποδεκτών κωδίκων διακυβέρνησης. Διαπιστώθηκε, σε άλλο σημείο, ότι δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα και δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος αναφορικά με την αυτονόμηση του Οργανισμού, η οποία, βάσει της νομοθεσίας, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1.6.2024.

Από τους Προϋπολογισμούς του Οργανισμού για τα έτη 2019-2021, φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές αρνητικές αποκλίσεις των πραγματικών εσόδων, σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλων ελλειμμάτων.

Επίσης, οι προβλέψεις για τα έτη 2022-2024 δεν είναι ευοίωνες, λόγω της συνεχούς μείωσης των ασθενών που επισκέπτονται τα κρατικά νοσηλευτήρια. Η Υπηρεσία συστήνει όπως ετοιμαστεί Στρατηγικό Σχέδιο για τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Οργανισμού με τη μορφή επιχειρησιακών σχεδίων, οι οποίοι να συνδέονται με τον Προϋπολογισμό.

Γενικές και οριζόντιες αυξήσεις στο προσωπικό

Η Υπηρεσία εντοπίζει πως  δόθηκαν γενικές και οριζόντιες αυξήσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και μεγάλες αυξήσεις υπό τη μορφή διαφόρων γενικών και ειδικών επιδομάτων στο ιατρικό προσωπικό, χωρίς να υπάρχει διασύνδεση με την παραγωγικότητα και τα έσοδα με την Ελ. Υπηρεσία να συστήνει την αναθεώρηση και εξορθολογισμό των επιδομάτων.

Δεν τήρησαν αρχές σε διαδικασία διαγωνισμού

Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού για την ανάθεση/κατακύρωση του έργου Συμπλήρωσης τριών (3) Νοσηλευτικών Μονάδων στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, δεν τηρήθηκαν από τον ΟΚΥπΥ οι αρχές που πρέπει να διέπουν τη διενέργεια των δημοσίων συμβάσεων, όπως είναι η ισότιμη και χωρίς διάκριση αντιμετώπιση των οικονομικών φορέων, η αναλογικότητα, η διαφάνεια, καθώς επίσης η αξιοπιστία της ακολουθούμενης διαδικασίας για την αξιολόγηση και την κατακύρωση του διαγωνισμού, αναφέρει η Έκθεση.

Σε άλλο σημείο ο Οργανισμός ενέκρινε αντικατάσταση του υπεργολάβου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου συμπλήρωσης τριών Νοσηλευτικών Μονάδων στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, αξίας €403.200+ΦΠΑ σε σύνολο €1.667.000+ΦΠΑ, που ήταν το ποσό της προσφοράς του Αναδόχου, χωρίς να ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες.

Ως αποτέλεσμα, υποβλήθηκε, τόσο στον ΟΚΥπΥ όσο και στην Ελεγκτική Υπηρεσία, σχετικό παράπονο από τον υπεργολάβο, ο οποίος είχε αντικατασταθεί παράνομα και ο οποίος δικαιώθηκε από τα γεγονότα, όπως προέκυψαν από την εκ των υστέρων διερεύνηση της Υπηρεσίας και όχι εγκαίρως από τον ΟΚΥπΥ, ως όφειλε ως Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού.

Δεν τήρησαν καμία διαδικασία προσφορών για τα έργα στο ΓΝ Λευκωσίας

Δεν έχει τηρηθεί από τον ΟΚΥπΥ οποιαδήποτε διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, για την ανάθεση της ετοιμασίας της μελέτης και επίβλεψης των εργασιών, καθώς και της κατασκευής της Νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Επίσης, δεν εξετάστηκαν από τον ΟΚΥπΥ πιθανές εναλλακτικές μέθοδοι για τον τρόπο υλοποίησης του έργου. Το θέμα διερευνάται από την Αστυνομία, ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο ΟΚΥπΥ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού, μέσω ανοικτής διαδικασίας, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης Συμβούλων Μηχανικών για τα αναπτυξιακά έργα Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΟΚΥπΥ (Εκτιμώμενη Αξία €3.867.567+ΦΠΑ), με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης μελέτης και προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Εργολάβου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε επισημάνει έγκαιρα, τόσο πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, όσο και μετά, τα μειονεκτήματα της μεθόδου που είχε επιλεγεί από τον ΟΚΥπΥ, σε σύγκριση με τα πολλά πλεονεκτήματα της μεθόδου «Μελέτη/Κατασκευή/Συντήρηση».

Τον Μάιο του 2022, ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις και υποδείξεις της Υπηρεσίας , προέβη σε ακύρωση του διαγωνισμού και αποφάσισε όπως προχωρήσει με την εφαρμογή της μεθόδου «Μελέτη/Κατασκευή/Συντήρηση», ως η εισήγησή της ΕΥ.

Αξιοποιούμε τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, λέει ο ΟΚΥπΥ

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας τονίζει πως τόσο η Έκθεση όσο και οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι απόλυτα σεβαστές και βοηθητικές.

Σε ανακοίνωση του, ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι όλα τα σημεία που θέτει ο Γενικός Ελεγκτής, έχουν μελετηθεί και θα αξιοποιηθούν, εκεί και όπου απαιτείται.

«Για τον ΟΚΥπΥ, ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχει τη δική του σημασία και αξία και μπορεί να βοηθήσει τον Οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του: Την μετατροπή του σε σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό Οργανισμό, την οικονομική του αυτονόμηση και την αναβάθμιση των νοσηλευτηρίων και υπηρεσιών του», σημειώνεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ, σημειώνεται, είναι σε συνεχή επαφή με την Ελεγκτική Υπηρεσία και προσβλέπει σε εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Written by

Τα νέα της Υγείας